DART+ DART+ Iardheisceart Rogha Tosaíochta Éiritheach
Skip to main content

DART+ Iardheisceart Rogha Tosaíochta Éiritheach

Chun cur síos a dhéanamh ar an Rogha is Dealraithí a Roghnófar, déantar cur síos ar oibreacha líneacha ginearálta ar dtús agus ar chodanna ina dhiadh sin (ón iarthar go dtí an oirthear) le riachtanais Tionscadail chosúla agus leibhéil oibreacha nó idirghabhálacha mar thoradh air, mar a leanas:

 Oibreacha Líneacha Ginearálta

Sa thionscadal, beidh gá le nuachóiriú agus modhnuithe ar an líne iarnróid reatha.

Tá raon oibreacha líneacha ginearálta ag teastáil ar feadh fad iomlán an tionscadail chun leictriú na líne agus uasghrádú an líonra atá ann a chumasú. Is iad seo:

 • Teastóidh trealamh leictrithe lasnairde (OHLE) ar feadh mhéid iomlán na líne iarnróid ó Stáisiún  Collchoille & Cill Droichid go Stáisiún Heuston agus trí Líne Bhrainse Tollán Pháirc an Fhionnuisce suas go dtí Acomhal Ghlas Naíon, áit a nascfaidh sé leis an Tionscadal DART + Thiar atá beartaithe. Beidh sé seo cosúil leis an OHLE a úsáidtear faoi láthair ar an líonra DART atá ann.
 • Teastóidh roinnt fostáisiún leictreach ag eatraimh feadh na líne iarnróid chun cumhacht a sholáthar don líonra. 
 • Beidh uasghrádú comharthaíochta agus comharthaíocht bhreise ag teastáil ar an mbonneagar uasghrádaithe. 
 • I gcás nach soláthraíonn na droichid atá ann cheana an airde riachtanach le haghaidh leictriú lasnairde na línte nó an leithead le haghaidh ceithre rianú, tá roghanna á mbreithniú ar bhonn cás ar chás, lena n-áirítear: 
  • Réitigh leictreacha speisialaithe a sholáthar don OHLE le glanspás laghdaithe;
  • An rian iarnróid faoin droichead a ísliú;  
  • Modhnú ar an struchtúr atá ann cheana; 
  • An struchtúr atá ann cheana a bhaint agus struchtúr athsholáthair a sholáthar; nó  
  • Meascán de na rudaí thuas.
 • Beidh gá le hoibreacha cosanta líne leictrithe lasnairde ag gach droichead iarnróid atá ann cheana.
 • Beidh gá le comhéadain le fóntais atá ann cheana, cóireálacha teorann (lena n-áirítear ballaí coinneála nua), oibreacha draenála, bainistíocht fásra agus oibreacha coimhdeacha eile ar feadh fhad an tionscadail.

Stáisiún Chollchoille agus Chill Droichid go dtí An Pháirc Thiar agus Stáisiún Ghort na Silíní

Leis na hoibreacha a rinneadh faoin Tionscadal bunaidh do Bhealach Chill Dara idir 2006 agus 2009 cuireadh an phríomhobair bhunúsach ar fáil do DART Thiar Theas lena n-áirítear an córas de cheithre rian atá ann faoi láthair agus roinnt droichid atógtha.

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar don chuid seo de thart ar 11km, cuimsítear na hoibreacha líneacha ginearálta mar atá mínithe i Roinn 8.1. Féadtar na hoibreacha leictrithe a rith faoi na droichid atá ann gan aon idirghabháil nó leis an idirghabháil is lú ar na struchtúir droichid agus féadtar mionoibreacha íslithe rianta áitiúla agus réitigh speisialaithe OHLE a úsáid chun an t-imréiteach riachtanach a bhaint amach.

Féadfar na hoibreacha seo go léir a dhéanamh laistigh den chonair iarnróid atá ann.

Córas de Cheithre Rian atá ann cheana

Stáisiún na Páirce Thiar agus Ghort na Silíní go dtí Stáisiún Heuston

Sa chuid idir an Pháirc Thiar & Stáisiún Ghort na Silíní agus Stáisiún Heuston beidh gá le leictriú agus leathnú go ceithre rian. Chun na riachtanais tionscadail seo a chomhlíonadh, caithfear conair an riain a leathnú, agus caithfear an timpeallacht fhisiceach a athrú. D’fhonn síneadh go ceithre rian sa limistéar seo beidh gá le leithead na conaire iarnróid atá ann a mhéadú lasmuigh de thailte ar leis Iarnród Éireann iad, a d’fhéadfadh cur isteach ar chearta maoine (ar bhonn buan agus/nó sealadach).

Limistéar timpeall Droichid Le Fanu

Tá trí rian ann faoi láthair ar an gconair iarnróid ar Phríomhlíne Chorcaí idir Droichead Coisithe Ghort na Silíní agus Droichead Bhóthar Le Fanu agus ag Droichead Bhóthar Le Fanu tá dhá rian ann cheana. Le méadú go ceithre rian beidh gá leis na rianta atá ann a athailíniú agus le méadú ar leithead iomlán na conaire iarnróid. Is struchtúr áirse cúng é Droichead Bhóthar Le Fanu agus tá sé neamhleor ó thaobh faid agus airde do na ceithre rian agus den bhonneagar leictrithe.Tá trí rian ann faoi láthair ar an gconair iarnróid ar Phríomhlíne Chorcaí idir Droichead Coisithe Ghort na Silíní agus Droichead Bhóthar Le Fanu agus ag Droichead Bhóthar Le Fanu tá dhá rian ann cheana. Le méadú go ceithre rian beidh gá leis na rianta atá ann a athailíniú agus le méadú ar leithead iomlán na conaire iarnróid. Is struchtúr áirse cúng é Droichead Bhóthar Le Fanu agus tá sé neamhleor ó thaobh faid agus airde do na ceithre rian agus den bhonneagar leictrithe. 

Leis an Rogha is Dealraithí a Roghnófar, cuirtear réise nó réisí níos faide in ionad an droichid, chun an leithead breise a theastaíonn do na rianta breise a éascú. Chun an easpa airde atá ar fáil don bhonneagar leictrithe a shárú, ardófar leibhéal an bhóthair i dteannta leis an mbóthar iarnróid a ísliú. Teastaíonn ballaí coinneála ó thuaidh agus ó dheas ón gconair in aice leis an droichead nua chun leathnú na conaire a cheadú agus an tionchar ar mhaoin chóngarach a íoslaghdú. Ciallóidh ardú leibhéal an bhóthair freisin go mbeidh gá le ballaí coinneála feadh an bhóthair ó thuaidh den iarnród.

Struchtúr nua-aimseartha a bheidh sa droichead athsholáthair beartaithe a sholáthróidh deighilt do choisithe agus do rothaithe agus a sholáthróidh radhairc feabhsaithe agus beidh sé ina fheabhsú suntasach ar an staid reatha do gach úsáideoir bóthair.

Cuirtear i láthair thíos an droichead nua atá beartaithe in ingearchló rannach ag féachaint soir.

Rogha Tosaíochta Éiritheach don Droichead Le Fanu (Cliceáil ar an Íomhá chun é a Mhéadú)

Cliceáil anseo le haghaidh leagan inrochtana den íomhá.

Limistéar timpeall Droichid Bhóthair na Coille Móire

Tá dhá rian atá ann cheana agus struchtúr droichid amháin (Droichead Bhóthar na Coille Móire) sa chuid seo den iarnród. Níl fad réise leordhóthanach ag an droichead do cheithre rian agus níl sé sách ard chun ligean do bhonneagar leictrithe líne DART dul faoi. Tá roinnt srianta sa limistéar seo lena n-áirítear:

 • Tá fánaí ithreach teorantach ar chonair an iarnróid ar an dá thaobh.
 • Ó thuaidh agus ó dheas den droichead tá acomhail bóthair agus pointí rochtana a chuireann srian suntasach ar athruithe a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ar gheoiméadracht an bhóthair.
 • Is bealach féideartha é Bóthar na Coille Móire do líne LUAS sa todhchaí. Dá bhrí sin, caithfear an bonneagar nua féideartha seo a mheas sa dhearadh.
 • Tá iarthar Dhroichead Bhóthar na Coille Móire aitheanta mar áit le stáisiún iarnróid féideartha amach anseo siar ón droichead. Níor cheart go ndéanfadh na dearaí don limistéar seo dochar dá sheachadadh sa todhchaí.

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar cuirtear réise níos faide in ionad  Dhroichead Bhóthar na Coille Móire chun leithead breise an rian a éascú. Chun an easpa airde atá ar fáil don bhonneagar leictrithe a shárú, ardófar leibhéal an bhóthair i dteannta leis an mbóthar iarnróid a ísliú.

Teastaíonn ballaí coinneála ó thuaidh agus ó dheas ón gconair chun leathnú na conaire a cheadú agus an tionchar ar mhaoin chóngarach a íoslaghdú. Ciallóidh ardú leibhéal an bhóthair freisin go mbeidh gá le ballaí coinneála feadh an bhóthair ó thuaidh den iarnród.

Cuirtear i láthair thuas an droichead nua atá beartaithe in ingearchló rannach ag féachaint soir.

Limistéar timpeall Droichid Bhóthair na Coille Móire (Cliceáil ar an Íomhá chun é a Mhéadú)

Cliceáil anseo le haghaidh leagan inrochtana den íomhá.

Limistéar timpeall Oibreacha Inse Chór

Tá an t-iarnród sa cheantar seo (idir Droichead Bhóthar na Coille Móire agus Droichead Bhóthar an tSáirséalaigh) comhdhéanta de dhá rian príomhlíne a bhfuil dhá rian ghearr (nó taobhlach) breise atá nasctha leis an Iosta Inse Chór. Leis na rianta atá ann cheana tríd an gceantar, ní sholáthrófaí an rianú de cheithre rian atá riachtanach agus feidhmiúlacht an iosta á chothabháil. Dá bhrí sin, is gá rianta breise a leagan, rud a éilíonn, ina dhiaidh sin, na rianta atá ann cheana a athailíniú agus méadú ar leithead na conaire iarnróid sa limistéar seo.

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar, leagtar béim ar an bhfeabhsúchán seo ar an gconair ó dheas, ina mbeidh gá le scartáil/modhnú roinnt saoráidí Iarnród Éireann laistigh de Iosta Inse Chór. D’fhéadfadh cur isteach féideartha ar chearta maoine tríú páirtí ach i bhforbairt bhreise dearaidh agus réitigh theicniúla agus tógála déanfar iarracht é seo a íoslaghdú.

Droichead Coise Khyber Pass

Is droichead coisithe é Droichead Coisithe Khyber Pass a nascann Oibreacha Inse Chór le Bóthar an tSáirséalaigh ó thuaidh. Tá trí rian faoin struchtúr atá ann cheana agus níl sé sách leathan chun freastal go sábháilte ar mhéadú go ceithre rian.

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar, foráiltear do dhroichead nua do choisithe a bhfuil airde agus leithead leordhóthanach ann chun na riachtanais maidir le ceithre rianú agus leictriú a chomhlíonadh. D’fhéadfadh méid na n-oibreacha cur isteach ar chearta maoine sa cheantar máguaird ach san fhorbairt bhreise dearaidh agus réitigh theicniúla agus tógála déanfar iarracht é seo a íoslaghdú. 

Cuirtear i láthair thuas an droichead nua atá beartaithe in ingearchló rannach ag féachaint soir i dtreo Stáisiún Heuston.

Rogha Tosaíochta Éiritheach do Dhroichead Coise Khyber Pass (Cliceáil ar an Íomhá chun é a Mhéadú)

Cliceáil anseo le haghaidh leagan inrochtana den íomhá.

Limistéar Droichid Bhóthair an tSáirséalaigh

Ar Dhroichead Bhóthar an tSáirséalaigh ritheann an t-iarnród os cionn Bhóthar an tSáirséalaigh. Tá an droichead agus an chonair iarnróid sa cheantar seo comhdhéanta de trí rian príomhlíne agus níl siad sách leathan chun an ceathrú rian atá riachtanach a iompar.

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar, cuirtear dhá dheic dhroichid comhthreomhara in ionad an deic dhroichid atá ann faoi láthair, ceann don tseirbhís Intercity agus ceann don tseirbhís DART. Ní dhéanfaí mórán oibreacha tógála ar na ballaí atá ann faoi láthair ar Bhóthar an tSáirséalaigh.

Cuirtear i láthair thuas an droichead nua atá beartaithe in ingearchló rannach ag féachaint soir i dtreo Stáisiún Heuston.

D’fhéadfadh cur isteach féideartha ar chearta maoine tríú páirtí ach i bhforbairt bhreise dearaidh agus réitigh theicniúla agus tógála déanfar iarracht é seo a íoslaghdú.

Ag dul soir ón droichead leathnófar an chonair ó thuaidh den chuid is mó chun an ceathrú rian a chur leis (isteach sa chlaífort idir an t-iarnród agus Bóthar Choinn Colbaird).

Rogha is Dealraithí a Roghnófar do Dhroichead Bhóthar an tSáirséalaigh. (Cliceáil ar an Íomhá chun é a Mhéadú)

Cliceáil anseo le haghaidh leagan inrochtana den íomhá.

Limistéar timpeall Droichid Bhóthair Cuimhneacháin

Tá an Droichead ar Bhóthar an Chuimhneacháin ró-ghearr ar fhad réise chun freastal ar an gceathrú rian breise, mar sin teastaíonn droichead réise níos faide. Níl an airde ag an droichead atá ann ach an oiread chun freastal ar an mbonneagar leictrithe faoin droichead. Tá an droichead an-ghar do dhébhealach Choinn Colbaird agus mar sin bheadh tionchar ag aon mhéaduithe ar airde an bhóthair ar an débhealach. 

Cuirtear droichead réise níos faide in ionad an droichid, sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar. Ina theannta sin, ísleofar na rianta iarnróid chun an bonneagar leictrithe faoin droichead nua a éascú. Chaithfí na ballaí coinneála saoirseachta ar an taobh theas a neartú mar gheall ar an mbóthar a ísliú agus bheadh ballaí coinneála nua ag teastáil feadh an taobh thuaidh.

Caithfear an balla teorann bealaigh buan feadh Bhóthar  Choinn Colbaird a athchruthú go caighdeán agus airde coimeádta níos airde, toisc go mbainfear é chun rochtain tógála balla coinneála a sholáthar.

Cuirtear i láthair thuas an droichead nua atá beartaithe in ingearchló rannach ag féachaint soir i dtreo Stáisiún Heuston.

Rogha Tosaíochta Éiritheach don Droichead Cuimhneacháin (Cliceáil ar an Íomhá chun é a Mhéadú)

Cliceáil anseo le haghaidh leagan inrochtana den íomhá.

Limistéar Acomhail Chuarbhóthair Theas

Síneann an limistéar seo ó Dhroichead Bhóthair an Chuimhneacháin go dtí Acomhal an Chuarbhóthair Theas.

Tá dhá mhórstruchtúr droichid sa cheantar seo atá mar chuid den acomhal eadhon an Cuarbhóthar Theas agus Droichead Bhóthar Eoin. Tá fad réise leordhóthanach ag Droichead Bhóthar Eoin chun leagan amach a chumasú leis an gceanglas ceithre rian ar a laghad agus tá sé sách ard don bhonneagar leictrithe atá riachtanach don DART. Níl fad réise leordhóthanach ag Droichead an Chuarbhóthair Theas do cheithre rian agus níl sé sách ard chun ligean don bhonneagar leictrithe dul faoi.

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar, fágtar Droichead an Chuarbhóthair Theas mar atá agus áirítear leis struchtúr nua a thógáil ó thuaidh ón droichead atá ann cheana. Bheadh an struchtúr nua le haghaigh na rianta DART nua agus leanfaí leis an tseirbhís Intercity atá ann cheana faoi Dhroichead an Chuarbhóthair Theas atá ann cheana. Leis an struchtúr nua beidh gá le ballaí coinneála a thógáil ar an dá thaobh níos faide ná an t-acomhal thiar.

Tá Acomhal an Chuarbhóthair Theas thar a bheith gnóthach agus bíonn scuainí tráchta ann go minic, mar sin is dóigh go mbeidh tionchar ag aon oibreacha a dhéantar sa cheantar seo ar thrácht. D’fhonn an tionchar ar thrácht le linn na n-oibreacha a íoslaghdú, déanfar an tógáil i gcéimeanna, ag úsáid an spáis bóthair uile atá ar fáil chun gach úsáideoir bóthair a atreorú go sábháilte timpeall an cheantair a ndéanfadh na hoibreacha dóibh.

Úsáidfear an struchtúr nua do thraenacha DART. Ciallaíonn sé seo nár ghá Droichead an Chuarbhóthair Theas atá ann cheana a leictriú agus d’fhéadfadh leibhéil na rianta a fhágáil mar atá siad faoi láthair. 

Cuirtear i láthair thuas an idirghabháil nua atá beartaithe in ingearchló rannach ag féachaint soir i dtreo Stáisiún Heuston. Ina theannta sin, tugtar léargas ón aer ar an Rogha is Dealraithí a Roghnófar d’Acomhal an Chuarbhóthair Theas.

Rogha Tosaíochta Éiritheach do Dhroichead Chuarbhóthair Theas (Cliceáil ar an Íomhá chun é a Mhéadú)

Radharc Aerga ar an Rogha Tosaíochta Éiritheach d’Acomhal Chuarbhóthar Theas (Cliceáil ar an Íomhá chun é a Mhéadú)

Cliceáil anseo le haghaidh leagan inrochtana den íomhá.

Stáisiún Heuston agus Yard

Faoi láthair níl aon sholáthar ann ag Stáisiún Heuston maidir le leictriú. Tá ardáin agus taobhlaigh laistigh de limistéar Heuston le leictriú chun freastal ar an gCabhlach DART +. Teastóidh atheagrú ar na hoibreacha seo chun rochtain a sholáthar ar na hardáin DART nua agus chun rochtain ar rianta idirchathracha a nuashonrú.

Maidir le hoibreacha bealaigh buana, is iad na srianta ar obair rianta i Stáisiún Heuston den chuid is mó na srianta a bhaineann leis an ngá an cumas oibríochta a choinneáil.

I limistéar an stáisiúin, déanfar ardáin agus taobhlaigh a leictriú de réir mar is gá do sheirbhísí DART.  

Féadtar na hoibreacha uile a dhéanamh laistigh de thalamh ar le Iarnród Éireann é.

Oirthear Droichid Bhóthair Eoin Theas go dtí Glas Naíon

Síneann an ceantar seo soir ó Dhroichead Bhóthar Eoin agus ó thuaidh thar Abhainn na Life trí Dhroichead na Life agus faoi Dhroichead Thar Bóthar Conyngham áit a dtéann sé isteach i dTollán Pháirc an Fhionnuisce.  

In aice le hacomhal Bhóthar na Cabraí agus Bhóthar na hUaimhe fágann an líne Tollán Pháirc an Fhionnuisce agus leanann sí ó thuaidh faoi roinnt droichid bóthair mar seo a leanas: Droichead Bheairic McKee, Droichead Ascaill an Chapaill Duibh, Droichead Sheanbhóthar na Cabraí, Droichead Bhóthar na Cabraí, Droichead Bhóthar an Fhásaigh, Áirse Nasctha an Chanáil Ríoga agus LUAS, Áirse Nasctha Líne Mhaigh Nuad agus Droichead Bhóthar Reilig Ghlas Naíon. Ansin leanann an líne soir agus comhéadaíonn sí leis an Tionscadal DART + Thiar atá beartaithe ag Acomhal Ghlas Naíon.

Ceanglas de chuid Thionscadal DART + an Iardheiscirt is ea imscrúdú a dhéanamh ar indéantacht stáisiúin nua ag Heuston Thiar, ar shuíomh an Ardáin 10 atá ann, atá suite siar ó thuaidh ó mhórionad Stáisiún Heuston in aice le Droichead na Life. Rinne an fhoireann tionscadail réamh-mheasúnú don stáisiún agus tá roghanna dearaidh coincheapa á mbreithniú. 

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar do Dhroichead na Life áirítear leictriú agus coinneáil an chórais rianta seasta atá ann.

Leictrealófar na cúpla rianta atá ann ar Líne Bhrainse Thollán Pháirc an Fhionnuisce.

Tá DART + Thiar-Theas ag déanamh suirbhéanna agus anailíse ar an gcuid seo, lena n-áirítear laistigh den tollán, chun tuiscint a fháil ar na tréithe agus ar na srianta reatha.

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar do Dhroichead leanfar an chonair iarnróid atá ann agus d’fhéadfadh go mbeadh ísliú rianta agus/nó modhnuithe droichead ag láithreacha áirithe i gceist leis chun na riachtanais airde maidir le leictriú a bhaint amach.

Beidh na hidirghabhálacha sonracha ag gach droichead feadh na coda iarnróid seo bunaithe ar an anailís ar shonraí suirbhé agus cuirfear i láthair iad ag Comhairliúchán Poiblí Uimh. 2.

Tairseacha Thuaidh agus Theas chuig Tollán Pháirc an Fhionnuisce agus radharc istigh sa tollán (Cliceáil ar an Íomhá chun é a Mhéadú)

Top