DART+ DART+ An Iarthair An Rogha is Fearr
Skip to main content

DART+ An Iarthair An Rogha is Fearr

Tá an Rogha is Fearr le haghaidh DART+ An Iarthair mar a chuirtear i láthair sna hailt seo a leanas:

Oibreacha Líneacha Ginearálta

Is é seo a leanas achoimre ar na hoibreacha líneacha ginearálta ag teastáil ar feadh fad iomlán an tionscadail chun leictriú na líne agus uasghrádú an líonra atá ann a chumasú:

  • Beidh trealamh leictrithe lasnairde cosúil leis an stíl a úsáidtear faoi láthair ar líonra DART ag teastáil chun cumhacht leictreach a sholáthar do chabhlach traenach leictrithe nua an líonra.  
  • Dhá fostáisiúin déag ag eatraimh feadh fad iomlán na líne chun cumhacht a sholáthar don líonra.
  • Beidh uasghrádú comharthaíochta agus trealamh comharthaíochta breise ag teastáil chun an bonneagair uasghrádaithe chun seachadadh na sonraíochta seirbhíse traenach beartaithe a cheadú.
  • Ballaí teorann agus fálaithe a fheabhsú chun sábháilteacht an phobail a chinntiú mar gheall ar leictriúchán na líne. Éileoidh sé seo airde na mballaí a mhéadú i roinnt cásanna chun an chosaint agus an deighilt fhisiceach riachtanach a chruthú idir limistéir phoiblí agus an chonair iarnróid.
  • Athruithe ar rianta iarnróid, lena n-áirítear mion-athlíniú agus ísliú rianta.
  • Athruithe fóntais atá riachtanach chun freastal ar bhonneagar nua agus uasghrádaithe, bainistíocht fásra agus oibreacha coimhdeacha eile a chuirtear ar fáil ar feadh fhad an tionscadail.
  • Teastaíonn roinnt campún sealadacha agus buana ar feadh fhad an tionscadail. De ghnáth beidh siad seo lonnaithe ag na príomhionaid oibreacha.

Feabhsúcháin ar Lár na Cathrach ( Stáisiún Uí Chonghaile agus Stáisiún Duga Spencer)

Stáisiún Duga Spencer

Ní féidir freastal ar an acmhainn bhreise traenach i Stáisiún Uí Chonghaile amháin agus dá bhrí sin teastaíonn acmhainn bhreise i lár na cathrach. Is é an rogha is fearr ná stáisiún nua a thógáil ag Duga Spencer. Cuirfidh an stáisiún nua seo feabhas suntasach ar limistéar Dugaí Bhaile Átha Cliath, ag cinntiú acomhal le Luas, agus seirbhísí bus áitiúla rud a fhágfaidh go mbeidh Duga Spencer mar phríomh-mhol idirmhalartaithe iompair i gcroílár Limistéar Duga Bhaile Átha Cliath.

Grafaic a léiríonn an chuid agus príomhghnéithe Stáisiún Duga Spencer

Stáisiún Uí Chonghaile

Bealach isteach Beartaithe Shráid an Phriostúnaigh

Maidir le rochtain paisinéirí agus feabhsúcháin ar bhealach amach, is é an rogha is fearr bealach isteach nua do Stáisiún Uí Chonghaile a sholáthar ó Shráid Amiens trí Shráid an Phriostúnaigh agus trí na áirsí faoi thalamh atá ann faoin stáisiún. Áiríodh bealaí amach éigeandála ar Shráid Amiens agus ar charrchlós Fáilte Ireland go Plás Seville.

An Rogha is Fearr don bhealach isteach nua chuig Stáisiún Uí Chonghaile ó Shráid an Phriostúnaigh

An Rogha is Fearr don bhealach isteach nua chuig Stáisiún Uí Chonghaile ó Shráid an Phriostúnaigh

Click here for accessible image description for Preston Street Entrance.

Obair Riana beartaithe ag Stáisiún Uí Chonghaile

Chun an méadú beartaithe ar mhinicíocht traenach ag Stáisiún Uí Chonghaile a éascú, moltar mar chuid de DART + Thiar an obair rian ar an mbealach isteach ó thuaidh chuig an Stáisiún a mhodhnú le trasrianta agus athruithe breise chun ailíniú a rianú.

Lár na cathrach go Baile Phib / Glas Naíon

Tá sé beartaithe go ndéanfar an dá líne iarnróid atá ann idir Stáisiún Uí Chonghaile agus Baile Phib / Glas Naíon agus idir Stáisiún Duga Spencer beartaithe agus Baile Phib / Glas Naíon a leictriú le suiteáil trealaimh leictreach lasnairde, feabhsuithe bonneagair gaolmhara, athchomharthaíocht, teileachumarsáid, leictreach fostáisiúin agus oibreacha coimhdeacha. 

Tá roinnt struchtúr ann cheana sa chuid seo nach leor an spás faoin droichead chun réiteach caighdeánach OHLE a shuiteáil. Ag na suíomhanna seo, moltar ísliú rianta, suiteáil réitigh OHLE ar airde laghdaithe nó teaglaim den dá cheann chun freastal ar riachtanais na scéime.

Teastóidh fostáisiún ag na Dugthailte laistigh de thailte CIÉ.

Baile Phib/ Glas Naíon go Acomhal Chluain Saileach

Dúnadh crosaire comhréidh ag Baile an Ásaigh, Cúil Mhín, Baile an Phóirtéaraigh agus Cluain Saileach. Cuirtear infreastruchtúr athsholáthair ar fáil de réir mar is gá. Beidh íosbhealach iomlán feithiclí ag Baile an Ásaigh le háiseanna do rothaithe agus coisithe, beidh droichead do choisithe agus do rothaithe ag Cúil Mhín, Baile an Phóirtéaraigh agus Cluain Saileach, agus beidh feabhsúcháin acomhal ag teastáil ó Chúil Mhín sa cheantar freisin.

Rogha is Fearr le haghaidh athsholáthar crosaire comhréidh Bhaile an Ásaigh

Rogha is Fearr le haghaidh athsholáthar crosaire comhréidh Chúil Mhín

Rogha is Fearr le haghaidh athsholáthar crosaire comhréidh Bhaile an Phóirtéaraigh

Rogha is Fearr le haghaidh athsholáthar crosaire comhréidh Chluain Saileach

Cuirtear droichid agus ardaitheoirí inrochtaineachta stáisiúin ar fáil ag stáisiúin Bhaile an Ásaigh agus Chúil Mhín.

Beidh atógáil droichead/ardaithe deic ag teastáil ag na droichid iarnróid in aice le droichead Dhroichead Broom, Droichead Sheanbhóthar na hUaimhe agus Droichead Ghránaird.

Beidh saoráid chothabhála bhuan suite siar ó dheas de Stáisiún Bhealach na Páirce ar Bhóthar na hUaimhe. Teastóidh fostáisiúin ar imeall na bpáirceanna imeartha i Scoil Naomh Uinseann i nGlas Naíon agus i mBaile an Ásaigh, Caisleán Cnucha agus Cúil Mhín.

Acomhal Chluain Saileach go M3 Bhealach na Páirce

Déantar cur síos ar na hoibreacha go léir sa chuid seo i rannán na n-oibreacha líneacha ginearálta cé is móite de thrí struchtúr atá ann cheana a éilíonn ísliú ráillí, suiteáil réitigh OHLE ar airde laghdaithe nó teaglaim den dá cheann: Droichead Chnoc an Sciobóil, Droichead Bhóthar Stirling, Droichead Dhún Búinne. Beidh fostáisiúin ag teastáil ag Páirc Hans, Dún Búinne agus M3 Bhealach na Páirce.

Acomhal Chluain Saileach chuig Stáisiún Lasta Mhaigh Nuad

Sa chuid seo den scéim tá dhá chrosaire comhréidh ann a aithníodh go ndéanfar iad a dhúnadh ag Baile an Bhearbóraigh agus Baile an Bhlácaigh. Beidh droichead iomlán feithiclí ag Baile an Bhearbóraigh ach ní bheidh aon infreastrúchtúr athsholáthair ag Baile an Bhlácaigh.

Beidh atógáil droichead/ardaithe deic ag teastáil ag na droichid iarnróid in aice le Stáisiún Léim an Bhradáin Chonfaí agus Droichead Louisa.

Siar ó Mhaigh Nuad déanfar an t-iarnróid a uasghrádú go déráille idir Maigh Nuad agus an stáisiún beartaithe. Siar ó Mhaigh Nuad cuirfear an chumraíocht déráille seo ar mhalairt slí ó dheas, ag rith comhthreomhar leis an iarnród atá ann cheana ar an mbealach isteach chuig an stáisiún beartaithe. 

An Rogha is Fearr don limistéar stáblaíochta agus don cheardlann cothabhála ag an stáisiún siar ó Mhá Nuad

Cuimseoidh na hoibreacha beartaithe obair riain, leictriúchán, comharthaíocht agus oibreacha teileachumarsáide, modhnuithe ardáin i Stáisiún Mhaigh Nuad, tógáil claífoirt, oibreacha draenála le tanú agus stóráil chúiteach laistigh de thuilemhá Abhainn Laidhrín agus fo-abhainn. Cuimseoidh na hoibreacha leictriúcháin an taobhlach atá ann cheana ó dheas ón iarnród i Maigh Nuad. Dúnfar an bóthar a thrasnaíonn droichead Jackson agus atreorófar an L5041 siar agus thar an stáisiúin agus an líne iarnróid. 

Soláthrófar stáisiún cothabhála agus stáblaíochta siar ó Dhroichead Jackson. Cuirfear áiseanna ar fáil chun traenacha a choinneáil sa stáisiún agus a chothabháil agus beidh foirgnimh riaracháin agus Ionad Rialaithe Stáisiúin ann freisin. Soláthrófar stóráil chúiteach bhreise ó dheas ó thailte an stáisiúin.

Beidh fostáisiúin ag teastáil ag Léim an Bhradáin Chonfaí, Baile an Bhlácaigh, Maigh Nuad agus ag an stáisiún.

Tá cur síos níos mionsonraithe ar an Rogha is Fearr ar fáil in Imleabhar 1 den Tuarascáil um an Roghnú is Fearr ar féidir teacht air trí chliceáil ar Ábhar Úsáideach agus Íoslódálacha.

Top