DART+ DART+ Fleet
Skip to main content

DART+ Fleet

Infheistíocht i dTraenacha Nua

Tá Iarnród Éireann ag déanamh dul chun cinn le dhá ordú flíte mhóir, chun freastal ar an éileamh atá ag dul i méid, agus don leathnú ar sheirbhísí iarnróid atá beartaithe faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027, cuid de Tionscadal Éireann 2040.  I gceist leis na tionscadail seo, tá:

41 carráiste nua iarnróid

I mí Dheireadh Fómhair 2019, cheadaigh an Rialtas ordú do 41 carráiste nua iarnróid.  Is carráistí carr iarnróid de aicme 22000  breise iad seo a thabharfaidh méid foriomlán an chabhlaigh seo go 275 carráiste.

Is ionann é seo agus infheistíocht de €150 milliún, agus rachaidh na carráistí nua i seirbhís i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath ó dheireadh 2021, ag soláthar méadú foriomlán de bhuaic-acmhainn Comaitéireachta de 34% ar bhealaí ina n-imscarfar iad.  Rachaidh na carráistí seo chun leas:

  • Tuaiscirt (Droichead Átha / Dún Dealgan go Baile Átha Cliath)
  • Seirbhísí Comaitéireachta an Iarthair (Maigh Nuad / M3 Bealach na Páirce go Baile Átha Cliath)
  • Seirbhísí Comaitéireachta an Iardheiscirt (seirbhísí Comaitéireachta agus Intercity Heuston, agus an Droichead Nua/Collchoill go Duga na Canálach Móire)

Suas le 600 carráiste hibrideach leictreach / ceallraí-leictreach

Chuir Iarnród Éireann, le tacaíocht ón ÚNI, tús leis an bpróiseas tairisceana chun an flít is mó agus is glaise i stair iompair phoiblí na hÉireann a ordú i mBealtaine 2019 le haghaidh suas le 600 carráiste faoi thiomáint leictreach / ceallraí-leictreacha thar tréimhse de 10 mbliana.

Clár DART+

San infheistíocht de €2 billiún faoi Tionscadal Éireann 2040, athrófar acmhainn an ghréasáin iarnróid trí infheistíocht i suas le 300 carráiste nua, leictriú línte go Maigh Nuad, M3 Bealach na Páirce, Collchoill agus Droichead Átha, agus príomhoibreacha bonneagair ionas go mbeidh níos mó traenacha in ann oibriú i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.  Déanfar acmhainn líonra comaitéireachta DART agus Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath Mór a dhúbailt faoi 2027.

Mar sin féin, leis an tairiscint uaillmhianach do suas le 600 carráiste ligtear don leathnú pleanáilte seo ar an bhflít, agus cinntítear freisin go mbeidh an creat i bhfeidhm chun níos mó carráistí a ordú má tharlaíonn tuilleadh fáis san éileamh, agus chun an flít DART bunaidh a athsholáthar faoi dheireadh (flít de 76 carráiste i seirbhís ón mbliain 1984).  Meastar go roghnófar an soláthróir roghnaithe i lár na bliana 2020, agus na chéad charráistí faoin gcreat ag dul i seirbhís in 2024.

Chomh maith le hacmhainn limistéar Bhaile Átha Cliath a mhéadú, féachfar freisin go ndéanfar carráistí Intercity atá in úsáid faoi láthair ar sheirbhísí Comaitéireachta a leithdháileadh ar bhealaí Intercity, chun acmhainn agus minicíocht seirbhísí a mhéadú.

Cé go bhfuiltear ag súil go mbeidh traenacha faoi thiomáint leictreachais mar fhormhór na n-orduithe traenach, tá foráil sa phróiseas tairisceana freisin don chéad tráinse féideartha de thraenacha hibrideacha ceallraí-leictreacha.

Déantar é seo, chun a chinntiú, má cheadaíonn soláthar maoinithe nó próisis phleanála an leictriú den chéad cheann de na línte tar éis 2024, go mbeidh traenacha nua ar fáil ón dáta sin chun freastal ar an éileamh méadaithe ó chomaitéirí.

I ndeireadh na dála, féachfaidh an t-ordú foriomlán go mbeidh flít iarnróid iomlán Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath (GDA), agus suas le 80% de na turais iarnróid throm in Éirinn, réidh le haghaidh todhchaí a bheidh saor ó astaíochtaí, chomh maith le laghduithe ar thorann agus costas a ghiniúint agus coigilteas in oibríochtaí traenach.

Top