Skip to main content

DART+ Cósta Theas

Soláthróidh Tionscadail Chósta DART+, mar chuid de Chlár DART+, gréasán méadaithe agus feabhsaithe leictrithe, ag a bhfuil líon áiteanna breise do phaisinéirí agus seirbhísí   feabhsaithe traenach idir Droichead Átha sa tuaisceart agus na Clocha Liatha sa deisceart (ina gcuimsítear fad thart ar 86 km). Cistíonn an tÚdarás Náisiúnta Iompair Tionscadail Chósta DART+, faoi Thionscadal Éireann 2040. Ar a gcríochnú, beidh síneadh curtha ag Tionscadail Chósta DART+ le leictriú na líne ó Mhullach Íde go Droichead Átha agus déanfar feabhsúcháin feadh líne reatha DART+ ó Mhullach Íde/Bhinn Éadair go dtí na Clocha Liatha.

I measc phríomhghnéithe Thionscadail Chósta DART+, tá an méid seo a leanas:

 •  An bonneagar reatha a uasghrádú ó Dhroichead Átha go dtí na Clocha Liatha lena chumasú minicíocht seirbhísí traenach a mhéadú, an méid seo a leanas ina meas: 
  • Acomhail agus áiseanna aisiompaithe stáisiúin a uasghrádú.
  • Crosairí comhréidh a mheasúnú agus a bhaint, b’fhéidir, a laghdóidh srianta ar thrácht iarnróid agus ar bhóithre.
  • Mionathruithe a dhéanamh ar dhroichid agus struchtúir.
  • Coinneáil traenacha a sholáthar.
  • Uasghrádú ar chomharthaíocht, teileachumarsáid agus soláthairtí cumhachta.
  • Mionathruithe a dhéanamh ar ráillí agus cur leo chun toilleadh a fheabhsú.
 • Síneadh a chur le leictriú leictriú ó Mhullach Íde go Droichead Átha (fad thart ar 37 km)
 • Mionathruithe a dhéanamh ar Iostaí reatha ag Droichead Átha agus Fionnradharc chun tacú le cabhlach nua.

Tá céim luath bainte amach ag Tionscadail Chósta DART+ san amlíne thionscadal agus táthar ag tabhairt faoi mheasúnú a dhéanamh ar roghanna faoi láthair. De réir mar a leanann na tionscadail ar aghaidh, tabharfar faoi dhá chéim de rannpháirteachas neamhreachtúil poiblí le páirtithe leasmhara sula seolfar na hiarratais ar an Ordú Iarnróid isteach.


Tionscadail

Ag seo, gheobhaidh tú naisc leis na príomhthionscadail lena gcuimsítear Clár an DART+.

Top