DART+ DART+ an Iarthair
Skip to main content

DART+ an Iarthair

Fáilte go Tionscadal DART+ an Iarthair

Is é an Tionscadal DART + an Iarthair an chéad cheann de na tionscadail bhonneagair de chuid an Chláir DART a chuirfear ar fáil. Leis an tionscadal seo um fheabhsú iarnróid cuirfear seirbhís iarnróid inbhuanaithe, leictrithe, iontaofa agus níos minice ar fáil dár gcustaiméirí, rud a chuirfidh feabhas ar an acmhainn ar an líne Mhaigh Nuad agus M3 Bealach na Páirc go conairí iarnróid i lár na cathrach.

Seomra Taispeántais do DART+ an Iarthair

Ba mhaith le Iarnród Éireann gach deis is féidir a thabhairt duit foghlaim faoi thionscadal DART + Thiar agus páirt a ghlacadh sa phróiseas forbartha dearaidh. Cruthaíodh spás fíorúil taispeántais chun eolas a chur ar fáil, cosúil leis na himeachtaí taispeántais a bheadh ar siúl go traidisiúnta i bpobail áitiúla. Tá an spás fíorúil seo dírithe ar eolas an phobail ar an tionscadal a mhéadú, agus a rannpháirtíocht a fheabhsú ach ó shábháilteacht agus chompord do thimpeallacht phearsanta.

DART+ an Iarthair

Iarnród Éireann have now concluded the 2nd round of a non-statutory public consultation on the preferred option for DART+ West project. This consultation was our way of asking you, as potential users of the service or those likely to be affected by its development, for your views. All feedback and submissions received will be reviewed and assessed as part of the finalisation of the design development. Following a full appraisal of the feedback, a public consultation no.2 consultation findings report will be prepared and published as part of the Railway Order application that will be submitted to An Bord Pleanála.

* The capacity projections have been amended since public consultation no.1, based on the more detailed railway operating modelling.

Bainfear an méid seo amach leis an tionscadal:

  • Méadófar an acmhainn ó 6 dtraein san uair sa treo faoi láthair go dtí 12 thraein san uair sa treo ag brath ar éileamh. Méadófar acmhainn paisinéirí ó 5,000 in 2019 go dtí 13,200 paisinéir in 2025
  • Astaíochtaí carbóin a laghdú trí thraenacha leictreacha nua a úsáid.
  • Tacófar le pobail, gnóthais agus forbairt sa todhchaí trí sheirbhís iompair phoiblí chomhtháite ar ardchaighdeán a sholáthar de réir bheartas an Rialtais lena n-áirítear an Creat Náisiúnta Pleanála agus an Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide.

Úsáidfear d’eolas áitiúil don dearadh, cuideoidh sé linn an tionscadal a fheabhsú agus cinnteoidh sé go dea-rud a bheidh sa tionscadal duit féin agus do na pobail a bhfreastalóidh an tionscadal orthu.

Le seachadadh an DART+ an Iarthair seo, tabharfar tacaíocht do phobail atá ann cheana agus tabharfar tacaíocht d’fhorbairt inbhuanaithe sa todhchaí. Freastalóidh sé ar na stáisiúin go léir atá ann cheana feadh an chonair iarnróid idir Stáisiún Mhaigh Nuad agus Stáisiún Bhealach na Páirce M3 go Stáisiún Uí Chonghaile agus chuig Stáisiún Dhuga Spencer atá beartaithe ag baint úsáide as cumhacht leictreach a bhfuil lorg carbóin níos ísle aige ná na traenacha díosail reatha atá á n-úsáid faoi láthair. Soláthróidh minicíocht agus cáilíocht na seirbhíse rogha eile inmharthana iompair do phobail máguaird seachas taisteal príobháideach i ngluaisteáin. Cuideoidh sé seo le hÉirinn plódú bóthair agus astaíochtaí gás ceaptha teasa ó iompar a laghdú, agus ar an gcaoi sin cuideoidh sé le dul i ngleic leis an athrú aeráide.

Leanfaidh leictriú an líne iarnróid pasáiste iarnróid reatha don chuid is mó. Beidh idirghabhálacha lasmuigh Iarnróid Éireann ag teastáil ag go leor ceantair i gcomhair cuid d’eilimintí na scéime amhail:

  • Athsholáthar crosaire comhréidh;
  • Iosta beartaithe lena n-áirítear athailíniú iarnróid agus bóithre.
  • Stáisiún nua beartaithe do Dhuga Spencer
  • Atógáil agus/nó feabhsúcháin droichead;
  • Tógáil d’fhostáisiúin (chun soláthar cumhachta don líne a éascú), agus;
  • Úsáid talún le haghaidh comhdhúile tógála / stórála sealadacha agus gach obair choimhdeach atá riachtanach don tionscadal.

Príomhghnéithe bonneagracha

Tá sé mar chuspóir ag an DART+ an Iarthair an t-iarnród atá ann idir Maigh Nuad agus M3 Bhealach na Páirce go Stáisiún Uí Chonghaile agus an Stáisiún Duga Spencer atá beartaithe a nuachóiriú agus a bharrfheabhsú. I gceist leis an tionscadal tá oibreacha ar rianta, leictriú agus idirghabhálacha áirithe chun srianta a bhaint.

Léarscáil de Bhealach DART+ an Iarthair

Clúdaíonn an tionscadal timpeall 40km ó Mhaigh Nuad agus M3 Bhealach na Páirce go Stáisiún Uí Chonghaile agus an Stáisiún Duga Spencer atá beartaithe.

Buntáistí DART+ an Iarthair

Beidh tionchar dearfacha iompair forleathana ag an tionscadal seo trí chóras iompair inbhuanaithe a sholáthar le hacmhainn agus minicíocht mhéadaithe do phaisinéirí. Rachaidh sé chun leasa na bpobal máguaird agus na bpobal amach anseo araon agus cuideoidh sé le spleáchas ar ghluaisteáin phríobháideacha a laghdú.

An Chéadrogha

Mar thoradh ar na staidéir mheasúnaithe ar rogha breise agus an t-aiseolas ó chomhairliúchán poiblí uimh. 1, sainaithníodh an chéadrogha mar a chuirtear i láthair í.

Próiseas Comhairleoireachta Poiblí

Cuirtear fáilte roimh rannpháirtíocht an phobail agus spreagtar go gníomhach í le linn an phróisis forbartha dearaidh agus is gné lárnach í de sheachadadh mórthionscadal bonneagair, leithéidí Thionscadal DART+ an Iarthair.

Féach ar Próiseas Comhairleoireachta Poiblí

Comhairliúchán Poiblí Uimh.1

Comhairliúchán Poiblí Uimh.1 An Rogha is Dealraithí a Roghnófar.

Comhairliúchán Poiblí Uimh.2

Local Ashtown public consultation on the revised preferred option is now open until 5pm on 06th April 2022

Tréimhse Comhairliúcháin Reachtúil mar chuid den phróiseas iarratais ar Ordú Iarnróid

Tréimhse Comhairleoireachta Reachtúil mar chuid de phróiseas Aighneachta Ordaithe Iarnróid

Na Chéad Chéimeanna Eile

Gheobhaidh tú eolas anseo maidir le roghnú roghanna, modheolaíocht forbartha dearaidh agus an próiseas iarratais ar ordú iarnróid.

Acmhainní agus Earraí Áisiúla le hÍoslódáil

Tiocfaidh tú anseo ar ábhar áisiúil a bhaineann le Líne DART+ an Iarthairar féidir leat iad a íoslódáil.

How to Engage

Here you will find details on how to get in touch

Top