Skip to main content

DART+ an Iarthair

Fáilte go Tionscadal DART+ an Iarthair

The first of the infrastructural projects of the DART+ Programme to be delivered will be the DART+ West project. This rail improvement project will provide a sustainable, electrified, reliable and more frequent rail service to our customers, improving capacity on Maynooth and M3 Parkway to city centre rail corridors. The DART+ West project has now sought statutory approval for its design, with the submission of a Railway Order application to An Bord Pleanála on the 29th July 2022 and it is now closed, as of 28th October 2022.

DART+ West Introduction

The DART+ West project has applied for a Railway Order to An Bord Pleanála on the 29th July 2022 and this Statutory Consultation Statutory Consultation is now closed, as of 28th October 2022.

This DART+ West Railway Order application is based on a design which takes account of the option appraisals and consideration of the feedback received from non-statutory public consultations undertaken between August 2020 and April 2022. The consideration of feedback received from public consultation no. 1 is found in the PC1 Findings Report. The consideration of feedback received from public consultation no. 2 (including the local Ashtown consultation) is found in the  PC2 Findings Report. Both are included in in Volume 4 of the EIAR submitted as part of the Railway Order application.


Bainfear an méid seo amach leis an tionscadal:

  • Méadófar an acmhainn ó 6 dtraein san uair sa treo faoi láthair go dtí 12 thraein san uair sa treo ag brath ar éileamh. Méadófar acmhainn paisinéirí ó 5,000 in 2019 go dtí 13,200 paisinéir in 2025
  • Astaíochtaí carbóin a laghdú trí thraenacha leictreacha nua a úsáid.
  • Tacófar le pobail, gnóthais agus forbairt sa todhchaí trí sheirbhís iompair phoiblí chomhtháite ar ardchaighdeán a sholáthar de réir bheartas an Rialtais lena n-áirítear an Creat Náisiúnta Pleanála agus an Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide.

Úsáidfear d’eolas áitiúil don dearadh, cuideoidh sé linn an tionscadal a fheabhsú agus cinnteoidh sé go dea-rud a bheidh sa tionscadal duit féin agus do na pobail a bhfreastalóidh an tionscadal orthu.

Le seachadadh an DART+ an Iarthair seo, tabharfar tacaíocht do phobail atá ann cheana agus tabharfar tacaíocht d’fhorbairt inbhuanaithe sa todhchaí. Freastalóidh sé ar na stáisiúin go léir atá ann cheana feadh an chonair iarnróid idir Stáisiún Mhaigh Nuad agus Stáisiún Bhealach na Páirce M3 go Stáisiún Uí Chonghaile agus chuig Stáisiún Dhuga Spencer atá beartaithe ag baint úsáide as cumhacht leictreach a bhfuil lorg carbóin níos ísle aige ná na traenacha díosail reatha atá á n-úsáid faoi láthair. Soláthróidh minicíocht agus cáilíocht na seirbhíse rogha eile inmharthana iompair do phobail máguaird seachas taisteal príobháideach i ngluaisteáin. Cuideoidh sé seo le hÉirinn plódú bóthair agus astaíochtaí gás ceaptha teasa ó iompar a laghdú, agus ar an gcaoi sin cuideoidh sé le dul i ngleic leis an athrú aeráide.

Leanfaidh leictriú an líne iarnróid pasáiste iarnróid reatha don chuid is mó. Beidh idirghabhálacha lasmuigh Iarnróid Éireann ag teastáil ag go leor ceantair i gcomhair cuid d’eilimintí na scéime amhail:

  • Athsholáthar crosaire comhréidh;
  • Iosta beartaithe lena n-áirítear athailíniú iarnróid agus bóithre.
  • Stáisiún nua beartaithe do Dhuga Spencer
  • Atógáil agus/nó feabhsúcháin droichead;
  • Tógáil d’fhostáisiúin (chun soláthar cumhachta don líne a éascú), agus;
  • Úsáid talún le haghaidh comhdhúile tógála / stórála sealadacha agus gach obair choimhdeach atá riachtanach don tionscadal.

Príomhghnéithe bonneagracha

Tá sé mar chuspóir ag an DART+ an Iarthair an t-iarnród atá ann idir Maigh Nuad agus M3 Bhealach na Páirce go Stáisiún Uí Chonghaile agus an Stáisiún Duga Spencer atá beartaithe a nuachóiriú agus a bharrfheabhsú. I gceist leis an tionscadal tá oibreacha ar rianta, leictriú agus idirghabhálacha áirithe chun srianta a bhaint.

Léarscáil de Bhealach DART+ an Iarthair

Clúdaíonn an tionscadal timpeall 40km ó Mhaigh Nuad agus M3 Bhealach na Páirce go Stáisiún Uí Chonghaile agus an Stáisiún Duga Spencer atá beartaithe.

Buntáistí DART+ an Iarthair

Beidh tionchar dearfacha iompair forleathana ag an tionscadal seo trí chóras iompair inbhuanaithe a sholáthar le hacmhainn agus minicíocht mhéadaithe do phaisinéirí. Rachaidh sé chun leasa na bpobal máguaird agus na bpobal amach anseo araon agus cuideoidh sé le spleáchas ar ghluaisteáin phríobháideacha a laghdú.

Railway Order Application

An Bord Pleanála Statutory Consultation is now closed, as of 28th October 2022.

Próiseas Comhairleoireachta Poiblí

Cuirtear fáilte roimh rannpháirtíocht an phobail agus spreagtar go gníomhach í le linn an phróisis forbartha dearaidh agus is gné lárnach í de sheachadadh mórthionscadal bonneagair, leithéidí Thionscadal DART+ an Iarthair.

Visit the Railway Order application website

Railway Oder Application Statutory Consultation - Closed

The Railway Order application for DART+ West was submitted on 29th July 2022 and An Bord Pleanála Statutory Consultation is now closed, as of 28th October 2022.

Comhairliúchán Poiblí Uimh.2

Local Ashtown public consultation on the revised preferred option is now closed as of 06th April 2022

Comhairliúchán Poiblí Uimh.1

Comhairliúchán Poiblí Uimh.1 An Rogha is Dealraithí a Roghnófar.

Na Chéad Chéimeanna Eile

Gheobhaidh tú eolas anseo maidir le roghnú roghanna, modheolaíocht forbartha dearaidh agus an próiseas iarratais ar ordú iarnróid.

How to Engage

Here you will find details on how to get in touch

Top