Skip to main content

Eolas Faoin DART+

Cad é an Clár DART+

Beidh an Clár DART+ mar bhonn le taisteal i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a athrú ó bhonn. Méadófar líonra an DART ó 50km faoi láthair go dtí breis is 150km. Taisteal ar an DART agus na buntáistí ar fad a bhaineann leis a chur ar fáil do phobal nua agus don phobal atá ag taisteal ar an DART cheana féin.

Tacóidh sé le hiompar ilmhódach, iompar gníomhach, cuirfidh sé borradh faoi nascacht réigiúnach agus beidh sé mar bhonn lena chinntiú go mbeidh iompar poiblí á roghnú ar bhonn tosaíochta ag go leor daoine. Soláthróidh an Clár DART+ seirbhísí rialta, nua-aimseartha, leictrithe laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath (MCBÁC) agus feabhsófar nascacht le bailte agus cathracha Réigiúnacha.

Beidh feabhsuithe á ndéanamh ar na línte iarnróid seo a leanas mar chuid de Chlár DART+:

 • DART+ an Iarthair - Maigh Nuad agus bealach na Páirce M3 chuig Lár na Cathrach
 • DART+ an Iardheiscirt - Collchoill & Cill Droichid go Lár na Cathrach
 • DART+ an Chósta Thuaidh - Droichead Átha go Lár na Cathrach
 • DART+ an Chósta Theas - Na Clocha Liatha go Lár na Cathrach
 • DART+ Flít - flít traenach nua a cheannach chun seirbhísí traenach a mhéadú
Le do thoil glac le marketing-cookies chun an t-ábhar seo a fheiceáil.

Léarscáil de Bhealach DART+ an Iarthair

Amlínte Chlár DART+

Ar an ngrafaic fhaisnéise taispeántar na garspriocanna tábhachtacha do phríomhghnéithe Chlár DART + idir foirne Dearaidh a cheapadh, Ordú Iarnróid a thaisceadh agus conradh a bhronnadh. Taispeántar gurb é an t-ordú ná líne Mhaigh Nuad, líne Chill Dara, agus DART an Chósta ina dhiaidh sin. Cuirtear éadáil an fhlít nua i láthair freisin

West

 • Design Team Contract Award

South West

Coastal North

Coastal South

New Fleet

 • Ongoing Design Work

West

 • Ongoing Design Work

South West

 • Q2 Design Team Contract Award

Coastal North

 • Q4 Design Team Contract Award

Coastal South

 • Q4 Design Team Contract Award

New Fleet

 • Q3 2020 Tender Submission
 • Q4 2020 Contract Award

West

 • Q2 Railway Order Submitted

South West

 • Q3 Railway Order Lodged

Coastal North

 • Ongoing Design Work

Coastal South

 • Ongoing Design Work

New Fleet

 • Tender process conclusion
 • Contract award

West

 • Railway Order Application
 • Detailed design
 • Tender process for construction phase

South West

 • Railway Order Application 
 • Detailed design

Coastal North

 • Design development
 • Public Consultation on Emerging Preferred Route
 • Public Consultation on Preferred Route

Coastal South

 • Design development
 • Public Consultation on Emerging Preferred Route

Fleet

 • Fleet Detailed Design

West

South West

Coastal North

Coastal South

New Fleet

 • Design Completion
 • Manufacture Begins

New Fleet

 • Q1 First Delivery 

West

South West

Coastal North

Coastal South

Príomhthairbhí Chlár DART+

5 phríomhchúis le forbairt Chlár DART+: Tá an iomarca carranna príobháideacha ar an mbóthar, pleanáil talamhúsáide a fheabhsú, comhtháthú le modhanna iompair eile a fheabhsú, tacú le fás geilleagrach agus daonra, spriocanna athraithe aeráide a chomhlíonadh.

Soláthraítear Roghanna Iompair Inbhuanaithe

Ró-spleáchas ar úsáid gluaisteán príobháideach. a chuireann leis an mbrú tráchta i MCBÁC. Tá DART + níos inbhuanaithe agus níos glaine ná na traenacha díosail atá ann faoi láthair.

Spriocanna un Athrú Aeráide a bhaint amach

Cuideofar le hastaíochtaí gáis ceaptha teasa na hearnála iompair a laghdú atá fós ag dul i méid . Tacú le Plean an Rialtais un Ghníomhú ar son na hAeráide.

Tacú le Fás Eacnamaíoch agus Daonra

Tá plódu i MCBÁC ag méadú. Is ionann an Costa Ama a Chailltear i Réigiún Bhaile Átha Cliath agus - 250 milliún/bliain faoi 2033. Le bonneagar iompair phoiblí inbhuanaithe (coisithe, rothaíocht, bus and iarnród) cothófar fá eacnamaíoch agus daonra agus laghdófar astaíochraí.

Éascaítear do Chomtháthú le modhanna eile iompair

Feabhsaítear comhtháthú seirbhísí iarnróid le gach midh taistil ( Gluaisteán/P&R, rothaíocht, siúl). Ceadaítear nIos mO turas trasmhódach trI chomhthAthú feabhsaithe le modhanna eile - Bus, Lus, MetroLink.

IComhtháthú d'Úsáid Talúm & Pleanáil Iompair

Pleanáil spásúil a chomhordú agus a chomhtháthu le hiompar iarnróid. Tacú le fás dlúth agus dlúís ,héadaithe i MCBÁC. Tugtar tacaIocht do chur i bhfeidhm 'Tionscadal Éireann 2040 agus an Chreat Pleanála Náisiúnta.

Bróisiúr Líne DART+

Is clár claochlaitheach tionscadal é DART + a bhfuil sé mar aidhm aige na seirbhísí iarnróid atá ann cheana i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath (GDA) a nuachóiriú agus a fheabhsú.

Top