DART+ DART+ An tIardheisceart
Skip to main content

DART+ An tIardheisceart

Fáilte go tionscadal DART+ Iardheisceart

Beidh an dara cheann de thionscadail infreastruchtúir an Chláir DART+ le bheith seachadta bainteach le Tionscadal DART+ Iardheisceart. Cuirfidh an tionscadal feabhsúcháin iarnróid seo seirbhís iarnróid inbhuaine, leictrithe agus iontaofa, a thagann níos minice, ar fáil dár gcustaiméirí, agus athrófar an acmhainneacht as cuimse dá bharr idir an stáisiún Collchoill & Cill Droichid agus Lár Chathair Bhaile Átha Cliath, agus ag an am céanna méadófar an acmhainneacht agus laghdófar na hamanna turais do sheirbhísí neamh-leictrithe InterCity agus Comaitéireachta araon freisin.

Seomra Taispeántais do DART+ an Iardheiscirt

Ba mhaith le hIarnród Éireann gach deis is féidir a thabhairt duit fáil amach faoi Thionscadal DART+ agus páirt a ghlacadh sa phróiseas forbartha dearaidh. Táthar tar éis spás taispeántais fíorúil a chruthú chun faisnéis a sholáthar, cosúil leis na himeachtaí taispeántais a bheadh ar siúl i bpobail áitiúla i ngnáthamanna. Tá an spás fíorúil seo dírithe ar mhéadú a chur ar an bhfeasacht atá ag an bpobal ar an tionscadal, agus ar fheabhas a chur ar an rannpháirtíocht ina leith, ó shábháilteacht agus chompord do bhaile féin.

Buneolas faoi DART+ Iardheisceart

Iarnród Éireann formally closed the public consultation on the Emerging Preferred Option on 23rd June 2021. However, any further submissions made up to 30th June 2021 will be accepted and incorporated into the public consultation assessment and considerations, which will be reported in a DART+ South West Public Consultation No. 1 Findings Report. Your participation in this public consultation is valuable to us as your feedback will contribute to the further development of the design.

Bainfear an méid seo amach leis an tionscadal:

  • Acmhainneacht na dtraenacha a mhéadú suas ó 12 traein san uair in aghaidh na treorach, mar atá faoi láthair, go dtí 23 traein san uair in aghaidh na treorach (i.e. na 12 sheirbhís atá ann cheanna féin a chothabháil, agus 11 seirbhís traenach breise curtha ar fáil le DART+ Iardheisceart). Méadóidh sé sin an acmhainn paisinéirí ón mbuaic-acmhainn reatha de thart ar 5,000 paisinéir san uair in aghaidh na treorach, suas go dtí thart ar 20,000 paisinéir san uair in aghaidh na treorach.
  • Laghdú ar astaíochtaí carbóin agus tacú le pobail atá ag fás, gnó agus forbairt sa todhchaí le seirbhís chomhtháite iompair phoiblí ar ardchaighdeán de réir bheartas an Rialtais lena n-áirítear an Creat Pleanála Náisiúnta agus an Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide.

Úsáidfear d’eolas áitiúil don dearadh, cuideoidh sé linn an tionscadal a fheabhsú agus cinnteoidh sé go dea-rud a bheidh sa tionscadal duit féin agus do na pobail a bhfreastalóidh an tionscadal orthu.

Tacóidh seachadadh an tionscadail seo le pobail reatha ar feadh an iarnróid agus ag tacú le forbairt inbhuanaithe sa todhchaí. Beidh sé ag freastal le gach stáisiúin reatha ar feadh an phasáiste iarnróid idir Collchoill agus Stáisiún Chill Droichid agus Stáisiún Heuston go dtí Glas Naíon ag úsáid cumhachta leictrigh a bhfuil lorg carbóin níos ísle aige ná na traenacha díosail reatha. Déanfaidh minicíocht agus cáilíocht seirbhíse ailtéarnach iompair indéanta a sholáthar do phobail ar feadh an bhealaigh agus cabhróidh sé chun spreagadh do dhaoine imeacht ó úsáid chairr príobháidí. Cabhróidh sé sin le hÉirinn chun astuithe gháis ceaptha teasa a laghdú ó iompar agus dul i ngleic le athrú aeráide.

Leanfaidh leictriú an líne iarnróid pasáiste iarnróid reatha don chuid is mó. Beidh idirghabhálacha lasmuigh Iarnróid Éireann ag teastáil ag go leor ceantair i gcomhair cuid d’eilimintí na scéime amhail:

  • Leathnú an phasáiste iarnróid i gcomhair ceithre-ráilliú idir An Pháirc Thiar agus Stáisiún Ghort na Silíní agus Stáisiún Heuston; 
  • Atógáil agus/nó feabhsuithe droichid;
  • Tógáil fo-stáisiúin (chun foráil cumhachta a éascú don líne); agus
  • Úsáid talaimh do chomhdhúile tógála/stórála sealadacha agus gach oibreacha cúnta a theastaíonn don togra.

Príomhghnéithe Bonneagracha

Tá DART+ an Iardheiscirt ag iarraidh an t-iarnród atá ann cheana a nuachóiriú agus a bharrfheabhsú idir Stáisiún Chollchoille & Chill Droichid agus Stáisiún Heuston agus idir Stáisiún Heuston agus Glas Naíon chomh maith, trí Líne Bhrainse Thollán Pháirc an Fhionnuisce. Tá sé i gceist oibreacha ráillí, an leictriú agus idirghabhálacha áirithe eile a ghlacadh mar chuid den tionscadal chun fáil réidh le srianta.

Léarscáil DART+ an Iardheiscirt

Clúdaíonn an tionscadal timpeall 20km ó Stáisiún Chollchoille & Chill Droichid go Glas Naíon trí Líne Bhrainse Thollán Pháirc an Fhionnuisce. Faoi láthair tá cúig stáisiún ar an mbealach atá ag feidhmiú chun paisinéirí a thabhairt isteach go lár na cathrach agus amach as.

Buntáistí DART+ an Iardheiscirt

Beidh tionchar dearfacha iompair forleathana ag an tionscadal seo trí chóras iompair inbhuanaithe a sholáthar le hacmhainn agus minicíocht mhéadaithe do phaisinéirí. Rachaidh sé chun leasa na bpobal máguaird agus na bpobal amach anseo araon agus cuideoidh sé le spleáchas ar ghluaisteáin phríobháideacha a laghdú.

Próiseas Comhairleoireachta Poiblí

Cuirtear fáilte roimh rannpháirtíocht an phobail agus spreagtar go gníomhach í le linn an phróisis forbartha dearaidh agus is gné lárnach í de sheachadadh mórthionscadal bonneagair, leithéidí Thionscadal DART+ an Iardheiscirt.

Féach ar Próiseas Comhairleoireachta Poiblí

Public Consultation No. 1 – Now Closed

Public Consultation No. 1 on the Emerging Preferred Option for the DART+ South West formally closed on 23rd June 2021 but you can submit your feedback until 30th June 2021.

Comhairleoireacht Phoiblí Uimh. 2

Comhairleoireacht Phoiblí Uimh. 2 ar an Rogha Tosaíochta (Samhradh 2021)

Phróiseas Aighneachta Ordaithe Iarnróid

Tréimhse Comhairleoireachta Reachtúil mar chuid de phróiseas Aighneachta Ordaithe Iarnróid (Geimhreadh 2021/Earrach 2022)

Rogha Tosaíochta Éiritheach

Sainaithníodh na Roghanna is Dealraithí a Roghnófar mar thoradh ar na staidéir mheasúnaithe a rinneadh ar na réamhroghanna Roghanna faoi mar a cuireadh i láthair iad.

Ná Chéad chéimeanna eile

Tiocfaidh tú ar eolas anseo faoi roghnú na roghanna agus faoi fhorbairt dearaidh, faoi phróiseas an Ordaithe Iarnróid agus faoi réadmhaoin a fháil.

Acmhainní agus Earraí Áisiúla le hÍoslódáil

Tiocfaidh tú anseo ar ábhar áisiúil a bhaineann le Líne DART+ Iardheisceart féidir leat iad a íoslódáil.

Conas Idirghníomhú

Tá d'aiseolas tábhachtach dúinn. Má bhíonn aon cheist agat nó bhíonn aon imní ort, déan teagmháil linn le do thoil

Top