Skip to main content

Urraitheoirí

Iarnród Éireann

Tá sé de shainordú ag Iarnród Éireann, mar fhochuideachta de CIÉ, córas iompair phoiblí éifeachtach, eacnamaíoch, áisiúil agus comhtháite i gceart a sholáthar nó a dhaingniú nó a chur chun cinn do phaisinéirí agus earraí ar iarnród agus aird chuí á tabhairt ar shábháilteacht oibríochta. Is í fís Iarnród Éireann todhchaí níos fearr a thógáil le chéile trí fheabhas a chur ar ár seirbhísí agus ár ngnó a fhás.

An tÚdarás Náisiúnta Iompair

Tá sé mar chuid de ról an Údaráis Náisiúnta Iompair (UNI) córas iompair phoiblí comhtháite agus inrochtana a fhorbairt. Is í fís an UNI iompar inbhuanaithe ardchaighdeáin inrochtana a sholáthar, ag nascadh daoine ar fud na hÉireann. Cuirtear maoiniú státchiste le haghaidh feabhsúchán caipitil ar fáil tríd an UNI.

Tionscadal Éireann 2040

Is é Tionscadal Éireann 2040 an creat rialtais uileghabhálach a leagann amach spriocanna náisiúnta chun an bonneagar a bhfuil gá ag Éire leis a fhorbairt agus a mhaoiniú, ag feabhsú inbhuanaitheacht chomhshaoil agus Éire níos cóire agus níos cothroime a thógáil do gach duine. Tacaíonn An Creat Náisiúnta Pleanála agus An Plean Forbartha Náisiúnta 2018-2027 leis an gcreat seo.

An tAontas Eorpach

Soláthraíonn Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Nuálaíochta agus Líonraí an AE Maoiniú Eorpach do DART+ An tIardheisceart, faoin tSaoráid Iompair um Nascadh na hEorpa. Is ionstraim mhaoinithe é seo chun beartas bonneagair iompar na hEorpa agus an infheistíocht tacaíochta maoinithe do bhallstáit an AE a bhaint amach chun bonneagar iompair nua a thógáil nó chun an bonneagar atá ann cheana a athchóiriú agus a uasghrádú. Cé go gcuirtear maoiniú AE ar fáil do dhearadh DART+ An tIardheisceart, is é Iarnród Éireann amháin atá freagrach as ábhar an fhoilseacháin seo agus ní gá go léiríonn sé tuairim an Aontais Eorpaigh.

Top