DART+ Na Chéad Chéimeanna Eile
Skip to main content

Na Chéad Chéimeanna Eile

The option selection and design development that has been undertaken have led to the development of the preferred option that was the focus public consultation no. 2.

All feedback and submissions received will be reviewed and assessed as part of the finalisation of the design development. Following a full appraisal of the feedback, a public consultation no.2 consultation findings report will be prepared and published to document this process.

All information gathered by the project team will be used to inform the design development of the project which will be the subject of the Environmental Impact Assessment (EIA) and Appropriate Assessment (AA), as part of the Railway Order application that will be submitted to An Bord Pleanála.

Amharc ar ghnáthchuid de líne iarnróid leictrithe le dhá rian

Próiseas an Ordaithe Iarnróid

Tá an t-iarratas chuig an mBord Pleanála ar ordú iarnróid cosúil leis an bpróiseas pleanála a bhfuil an chuid is mó de dhaoine eolach air. 

Tá an próiseas iarratais ar ordú iarnróid leagtha amach san Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 arna leasú, agus déanfar an t-iarratas chuig an mBord Pleanála. Sonrófar sa Tuarascáil um Measúnú Tionchair Timpeallachta (TMTT) cineál agus méid an tionscadail atá beartaithe agus sainaithneofar agus tabharfar cur síos ar na tionchair ar an gcomhshaol. Sonrófar  freisin bearta a ghlacfar chun na tionchair seo a sheachaint, a laghdú agus/nó monatóireacht a dhéanamh orthu. 

Tar éis an tIarratas ar ordú iarnróid a chur faoi bhráid an Bhoird Phleanála, tabharfar cuireadh don phobal aighneachtaí a dhéanamh a bhreithneoidh an Bord Pleanála go cuí mar chuid den phróiseas cinnteoireachta. 

Táimid ag súil go reáchtálfaidh an Bord Pleanála éisteacht ó bhéal, mar chuid den iarratas ar ordú iarnróid chun tuilleadh rannpháirtíochta a thabhairt don phobal sa phróiseas cinnteoireachta don tionscadal seo. Ag éisteacht ó bhéal tabharfaidh foireann tionscadail Iarnród Éireann freagraí ar aighneachtaí agus beidh siad ar fáil lena gceistiú. Féadfaidh aon duine nó comhlacht aighneacht nó breathnóireacht a dhéanamh i scríbhinn chuig an mBord maidir leis an iarratas ar Ordú Iarnróid lena n-áirítear an EIAR agus na riachtanais talún um Cheannach Éigeantach.

We expect to make the application to An Bord Pleanála in 2022.

Éadáil Réadmhaoine

Féachfaidh tionscadal DART + Thiar den chuid is mó leis na hoibreacha feabhsúcháin iarnróid a choinneáil laistigh den dorchla iarnróid atá ann. Mar sin féin, sa chás go dteastaíonn idirghabhálacha agus modhnuithe lasmuigh den chonair atá ann cheana (mar shampla ag na crosairí comhréidh, an Stáisiún Duga Spencer atá beartaithe agus an stáisiún lasta beartaithe) beidh gá le roinnt éadála talún.

Tá tús curtha againn leis an gclár fairsing comhairliúcháin leis na húinéirí réadmhaoine a bhféadfadh tionchar a bheith orthu agus más dóigh go mbeidh tionchar díreach ag na hoibreacha ar do mhaoin is cosúil gur chuala tú uainn cheana féin. Beidh ár nOifigeach Idirchaidrimh Pobail ar fáil le linn an phróisis lena chinntiú go ndéantar nuashonrú rialta ort maidir leis na tograí reatha agus cuirtear do thuairimí san áireamh agus a dhéanaimid dul chun cinn ar an bhforbairt dearaidh agus an measúnacht tionchair timpeallachta.

Top