Skip to main content

Buntáistí DART+ an Iardheiscirt

  • Buaic-acmhainn paisinéirí méadaithe ó 5,000 go dtí 20,000 san uair sa treo agus an mhinicíocht traenach idir Cathair Bhaile Átha Cliath agus Stáisiún Chollchoille & Chill Droichid a mhéadú – rud a éascóidh iompar minic agus iontaofa chuig na pobail mórthimpeall.
  • Deiseanna feabhsaithe iompair phoiblí chun críocha oibre, oideachais nó fóillíochta.
  • Forbairt agus fás amach anseo pobal atá bunaithe ann cheana féin agus a bhunófar amach anseo a éascú a rachaidh chun tairbhe go mór na nascachta a sholáthróidh DART+ an Iardheiscirt.
  • Maolófar brú tráchta.
  • Forbrófar réigiún cathrach inbhuanaithe agus nasctha, agus tacófar leis an aistriú chuig sochaí ísealcharbóin agus seasmhach ó thaobh na haeráide.
  • Cuirfear ar chumas daoine roghanna taistil inbhuanaithe a dhéanamh trí dhaoine a spreagadh chun úsáid a bhaint as líonra iompair phoiblí atá iontaofa, éifeachtúil agus sábháilte seachas carranna príobháideacha.
  • Feabhsófar nascacht iompair ilmhódaigh trí chómhalartú leis an Luas ag Stáisiún Heuston, Bus Connects agus an MetroLink atá beartaithe.
  • Feabhsófar iontaofacht amanna turais.

Urraitheoirí

The DART+ Programme is being implemented by Iarnród Éireann as part of Project Ireland 2040 and the NTA's Transport Strategy for the Greater Dublin Area (2016-2035).

Top